بانک صادرات
شماره حساب ۰۱۰۲۸۳۷۵۰۶۰۰۶
شماره شبا
IR780190000000102837506006
شماره کارت
۶۰۳۷۶۹۷۴۷۶۹۹۳۰۸۱
به نام امین محمد صالح

بانک پارسیان
شماره حساب 0201024471003
شماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۲۱۳۵۳۹۸۶۱
شماره شبا
IR350540103880021204471003
به نام امین محمد صالح